Gebruiksvoorwaarden

De eigenaar van deze website is de Roche Groep in België:

NV Roche
Dantestraat 75
BE-1070 Brussel
België
B.T.W.: BE 0403 088 151 H.R.B. 884

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de toegang tot en het gebruik van de diverse inhouden en diensten die opgenomen zijn in of toegankelijk zijn via de website www.supportnmd.be hierna de “Website”), die eigendom is van de Roche Groep (hierna “ROCHE”).

ROCHE behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en om het even welke reden, de inhoud van de gebruikersvoorwaarden met onmiddellijke ingang te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Indien u de Website en alle bijhorende diensten blijft gebruiken, aanvaardt u, zonder enig voorbehoud, alle wijzigingen die in deze gebruikersvoorwaarden aangebracht zijn.

Aansprakelijkheid

ROCHE stelt alles in het werk om correcte en bijgewerkte informatie te verspreiden. ROCHE geeft echter geen garanties over de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze Website. Roche kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze Website of van de websites waarmee deze Website hyperlinks heeft.

ROCHE behoudt zich het recht voor deze Website op elk moment en zonder voorafgaand bericht te wijzigen. De aansprakelijkheid voor het gebruik van deze Website en van de inhoud ervan, evenals van de websites waarmee de Roche website via hyperlinks verbonden is, ligt volledig bij de gebruikers. ROCHE en de personen die hebben meegewerkt aan de creatie, de uitvoering of de levering van deze Website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de toegang tot deze Website, van het gebruik ervan of van de onmogelijkheid om deze te gebruiken, noch voor fouten in de inhoud ervan. Deze bepaling geldt ook voor de websites waarmee de Roche website verbonden is via hyperlinks.

Prognoses

De informatie die op deze Website wordt verspreid kan ramingen bevatten die een zekere mate van onzekerheid inhouden, met name met betrekking tot wetenschappelijke, commerciële, economische of financiële factoren. De werkelijke resultaten kunnen bijgevolg aanzienlijk afwijken van de prognoses.

Links naar websites van derden

Het enige doel van links naar andere websites is het raadplegen van onze Website te vergemakkelijken. Het bestaan van links naar andere websites betekent in geen geval dat ROCHE de inhoud van de vermelde websites van derden goedkeurt. Roche kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een website van derden, de inhoud ervan of de exploitatie van de inhoud.

Persoonlijke informatie

U kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen om toegang te krijgen tot bepaalde pagina’s op deze Website. Alle persoonlijke gegevens die door u wordt meegedeeld, moeten juist, actueel en volledig zijn. U erkent en aanvaardt dat al uw persoonlijke gegevens door ROCHE mogen worden verzameld, bewaard en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy.

Bescherming van login-informatie

Indien u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere login-informatie ontvangt om deze Website te kunnen gebruiken, bent u er zelf toe gehouden deze informatie vertrouwelijk te behandelen en niet mee te delen aan derden. ROCHE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze login-informatie door derden. U dient elk ongeoorloofd gebruik van uw login-informatie, waarvan u kennis heeft, onmiddellijk te melden aan ROCHE, op brussels.medinfo@roche.com.

Berichten van gebruikers

Alle berichten die u als gebruiker naar deze Website stuurt, zijn onderworpen aan de Privacy Policy. ROCHE heeft het recht om de inhoud van al deze berichten, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of know-how, te gebruiken voor om het even welk doel.
De gebruiker die berichten stuurt naar de Website, is verantwoordelijk voor de inhoud ervan, met inbegrip van de nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid ervan.

Auteursrecht

De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker kan deze inhoud alleen downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden. Elke reproductie, distributie of andere exploitatie van deze inhoud is ten strengste verboden. Aanvragen voor vergunningen om de informatie die voorkomt op deze site te reproduceren, moeten worden gericht aan de brussels.medinfo@roche.com.

ROCHE respecteert de intellectuele eigendom van derden. Indien u meent dat deze website of haar inhoud de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, gelive dit te melden aan brussels.medinfo@roche.com.

Overige bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Voor de geschillen die eruit voortvloeien zijn de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd.

De gehele of gedeeltelijke nietigheid of ongeldigheid van één of meer bedingen van deze gebruikersvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen.